Privacyverklaring Geboortezorg Academie

De Geboortezorg Academie, gevestigd aan de Europalaan 500 3526 KS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.geboortezorgacademie.nl
Europalaan 500
3526 KS Utrecht
+31 85 0471991

Verwerking persoonsgegevens
De Geboortezorg Academie verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Studieresultaten
 • IP-adres

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geboortezorgacademie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
De Geboortezorg Academie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoering van dienstverlening behorende bij jouw inschrijving als student. Hiervoor kunnen wij telefonisch of schriftelijk contact met je opnemen. Denk hierbij o.a. het verzenden van studieresultaten of lesroosters.
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
 • Voldoen aan onze wettelijke verplichting bijv. het verwerken van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
De Geboortezorg Academie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Geboortezorg Academie) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens
De Geboortezorg Academie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De Geboortezorg Academie slaat persoonsgegevens niet langer op dan bij wet is toegestaan.

Als bewaartermijn voor het leerlingdossier hanteren wij een bewaartermijn van 2 jaar vanaf de datum dat de leerling zich uit heeft geschreven bij de Geboortezorg Academie.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Geboortezorg Academie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Geboortezorg Academie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken
De Geboortezorg Academie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast worden analytische cookies gebruikt die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of meenemen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de Geboortezorg Academie. Tot slot heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar je of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@geboortezorgacademie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Geboortezorg Academie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.

Beveiliging persoonsgegevens
De Geboortezorg Academie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@geboortezorgacademie.nl