Klachten

De Geboortezorg Academie (Ga) is voortdurend bezig haar dienstverlening te verbeteren. Desalniettemin kan het voorkomen dat wij daarbij in gebreke zijn gebleven. Heb je een klacht over de Ga, haar opleidingen of haar dienstverlening dan willen wij dat graag samen met je oplossen.

Alle meldingen, klachten en complimenten gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren. De medewerker van de leerlingservicedesk behandelt de melding in ieder geval binnen 7 dagen en geeft je een reactie. Indien de Ga meer tijd nodig heeft om onderzoek te doen, stelt de Ga je hier ook binnen deze 7 dagen van op de hoogte. Tevens geeft de Ga je een indicatie wanneer het verwacht uitsluitsel te kunnen gegeven. De afhandeling van een klacht duurt maximaal twee weken.

Klachtenprocedure Ga
Een klacht is voor de Ga een verbeterimpuls en draagt bij aan het verbeteren van de academie. De Ga wil reacties en klachten van leerlingen en overige belanghebbenden op een juiste manier afhandelen, omdat dit van grote invloed is op onze klanttevredenheid en kwaliteit van ons opleidingsaanbod. Hieronder volgt een korte beschrijving van de procedure voor het indienen en de behandeling van klachten bij de Ga.

Klacht indienen
Ben je ergens ontevreden over, of is er iets waarvan je vindt dat daar een structurele oplossing voor moet komen? Dan kun je een klacht indienen. Dit kan via info@geboortezorgacademie.nl.  Zorg ervoor dat je de algemene voorwaarden goed hebt gelezen voor je een klacht indient. Indien je een zo helder mogelijke omschrijving geeft van jouw klacht, dan kunnen wij deze zo volledig mogelijk afhandelen. Elke klacht wordt zorgvuldig inhoudelijk onderzocht. De afhandeling van een klacht duurt maximaal twee weken, je ontvangt het besluit op jouw klacht per e-mail.

Vertrouwelijk
Jouw klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Bezwaar indienen
Je kunt een bezwaar indienen als je niet tevreden bent over de inhoudelijke en of procedurele afhandeling van jouw eerder ingediende klacht. Een bezwaar dient altijd schriftelijk te worden onderbouwd. Je kunt het bezwaar per post of e-mail (onderbouwing in bijlage) versturen naar:

Stichting Geboortezorg Academie
T.a.v. Leerlingservicedesk

Lange Dreef 11
4131 NJ Vianen
info@geboortezorgacademie.nl

Het bezwaarschrift dient de volgende punten te omvatten:

  1. Naam en adres van de leerling
  2. Leerlingnummer
  3. Naam opleiding
  4. Inhoudelijke argumentatie van bezwaar

De directie van de Ga stelt een onderzoek in na ontvangst van het bezwaarschrift. Bij dit onderzoek worden de betrokkenen gehoord en wordt (extern) advies ingewonnen. Binnen twintig werkdagen na ontvangst van het bezwaarschrift stelt het management van de Ga de student van de beslissing op de hoogte. Het management van de Ga heeft het recht om de beslistermijn te verlengen met ten hoogste vijf werkdagen, de student wordt hiervan op de hoogte gesteld.

De Geschillencommissie Algemeen
Wanneer je het oneens bent met de afhandeling van je bezwaarschrift kun je je richten tot de Geschillencommissie Algemeen. Hiervoor gelden de algemene voorwaarden voor Geschillencommissie Algemeen.

Het oordeel van de Geschillencommissie Algemeen is voor de Ga bindend. Eventuele consequenties worden door Ga snel afgehandeld.

Postadres De Geschillen Commissie Algemeen:
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Telefoonnummer: 070 310 53 10
Maandag t/m vrijdag
9:00 – 17:00 uur

Afhandeling en bewaartermijn
De Geboortezorg Academie registreert klachten en de wijze van afhandeling. Voor klachten hanteert de Ga een bewaartermijn van 2 jaar.