Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden opleidingen Geboortezorg Academie

Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden voor vak-/branche-/(beroeps)opleidingen (hierna te noemen ‘opleiding’). Op de website van de Geboortezorg Academie vind je altijd de meest actuele versie van de algemene voorwaarden die gelden voor de gekozen opleiding.

1 Onderwijsovereenkomst

1.1 De onderwijsovereenkomst wordt samen met de algemene voorwaarden gevormd als bedoeld in artikel 8.1.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

1.2 De onderwijsovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt en Stichting Geboortezorg Academie, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘Ga’). De onderwijsovereenkomst omvat de opleiding waarvoor je je inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden lesdagen, examens en overige toetsing. De onderwijsovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding. Ga gaat ervan uit dat je actief aan de opleiding deel zult nemen. Ga draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering van de docenten voor lesdagen, examens en andere vormen van toetsing. Je mag van Ga verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. Ga zal zich inspannen om je in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

1.3 Onder het begrip “consument” kan zowel leerling als kraamzorgorganisaties worden verstaan.

1.4 Door je aan te melden ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en de kosten voor de aanmeldprocedure van €175,-. Tevens verklaar je te voldoen aan de vooropleidingseisen die voor het volgen van de door jou gekozen opleiding gewenst of noodzakelijk zijn.

1.5 De beroepspraktijkvorming is een onderdeel van deze opleiding. Afspraken over de beroepspraktijkvorming staan in de praktijkovereenkomst tussen Ga, de leerling en het leerbedrijf dat de beroepspraktijkvorming (bpv) verzorgt.

1.6 Ga heeft de zorgplicht een arbeidsmarktrelevante opleiding aan te bieden en de leerling te helpen bij het vinden van een bpv-plek. De leerling moet zich inspannen om een bpv-plek te vinden en/of moet een bpv-plek accepteren. De praktijkovereenkomst zal na de inschrijving van de leerling tussen het leerbedrijf en Ga worden aangegaan.

1.7 Door je inschrijving neem je deel aan een niet-bekostigde opleiding. Ga is een particuliere onderwijsinstelling en biedt branche-erkende kraamzorgopleidingen aan. De Ga wordt niet gefinancierd door de overheid en de opleidingen geven geen recht op studiefinanciering.

2 Aanmelding, inschrijving en bedenktijd

2.1 Na je aanmelding ontvang je van Ga een aanmeldingsbevestiging. Na je aanmelding zal Ga beoordelen of je voldoet aan de toelatingscriteria. De onderwijsovereenkomst komt tot stand indien Ga van oordeel is dat je voldoet aan de toelatingscriteria, hierna volgt dan de inschrijving aan de Ga. Als de aanmelding via internet heeft plaatsgevonden, ontvang je een bevestiging van de overeenkomst per e-mail; als de aanmelding op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging tevens per e-mail plaats.

2.2 Door een inschrijving voor een opleiding van Ga ga je een onderwijsovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in de opleidingsinformatie en verklaar je je akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vind je op de website van Ga. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de onderwijsovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Er geldt een bedenktijd van veertien dagen vanaf het moment dat de aanmelding is ontvangen door Ga (herroepingsrecht). Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat je de aanmelding wilt annuleren.

2.4 Nadat je gebruik hebt gemaakt van je herroepingsrecht, heb je 14 dagen de tijd om het ontvangen studiemateriaal voldoende gefrankeerd en aangetekend te retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor jouw rekening; bewaar het verzendbewijs zorgvuldig tot je van Ga een bericht van ontvangst van het studiemateriaal hebt gekregen.

2.5 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het studiemateriaal artikelen zich in originele staat bevindt. Dat wil zeggen onbeschadigd en onbeschreven, compleet, slechts behandeld als redelijkerwijs voor bezichtiging nodig is en in de originele verpakking. Als niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, dan accepteert Ga de retourzending niet en is de consument verplicht een door Ga te bepalen waardevermindering te vergoeden.

2.6 Voor aanmeldingen binnen twee weken voorafgaand aan de start van de opleiding worden spoedkosten gerekend van €100,-.

3 Toelatingscriteria

3.1 Ga stelt toelatingscriteria voor de aangeboden opleidingen vast. Deze zijn te vinden via de website van Ga. Om de opleiding te kunnen doorlopen, dien je te beschikken over een computer met internettoegang.

4. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

4.1 Het actuele lesgeld en de aanmeldkosten van de aangeboden opleiding(en) vind je op de website van Ga.

4.2 Het verschuldigde lesgeld dient in één keer te worden voldaan. Betaling in termijnen is alleen in overleg met Ga mogelijk.

4.3 Ga garandeert je dat het lesgeld tijdens de studie niet wordt gewijzigd.

4.4 Je bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Ga zendt na het verstrijken van die datum tweemaal een betalingsherinnering en geeft je de gelegenheid binnen tweemaal tien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinneringen alsnog te betalen. Als je na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is Ga gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Ga het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

4.5 Indien je niet aan de overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Ga de toegang tot nieuwe studiematerialen en toegang tot de lessen tijdelijk stopzetten tot de achterstand in betaling is ingelopen. Indien Ga een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld aangevuld met incasso en bijkomende kosten. Jouw studie wordt in dit geval tijdelijk  onderbroken, zodat er geen studietijd verloren gaat.

4.6 De consument blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van je betalingsverplichting inzake lesgeld en overige kosten. Ga is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien je studie door een vordering enige tijd heeft stilgestaan, aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor jouw rekening.

5 Studie- en serviceduur

5.1 De onderwijsovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij je inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de onderwijsovereenkomst eindigt.

5.2 In geval je de opleiding aan de Ga nog niet hebt afgerond na de standaard studieduur, dan bestaat de mogelijkheid om de onderwijsovereenkomst te verlengen totdat de opleiding is afgerond. Een ‘Wijzigingsaanhangsel Geboortezorg Academie verlenging’ zal dienen ter vervanging van onderwijsovereenkomst en praktijkovereenkomst, behoudens de opgenomen afspraken, voor de duur van de verlenging. Het ‘Wijzigingsaanhangsel Geboortezorg Academie verlenging’ hoeft niet ondertekend te worden en is van kracht zonder bezwaar van de consument. Ga stelt je hiermee in staat om alsnog de desbetreffende opleiding af te ronden. De kosten van deze verlenging bedragen het aanvankelijke lesgeld naar rato van het aantal maanden dat de je nog nodig heeft om de opleiding af te ronden. Voorbeeld: Indien het lesgeld van de totale opleiding bij inschrijving €2495,- voor 15 maanden was, dan is het lesgeld omgerekend (minus aanmeldkosten) per maand €166,-. Indien je nog 6 maanden na de standaard studieduur nodig hebt om de opleiding af te ronden dan bedragen de kosten van het verlengen van de opleiding in totaal €996,-. Het lesgeld dient bij verlenging van de onderwijsovereenkomst maandelijks voldaan te worden.

5.3 Indien je de onderwijsovereenkomst verlengt, is de aanschaf van eventueel inmiddels geactualiseerd studiemateriaal voor jouw rekening. Indien tijdens de verlenging van de onderwijsovereenkomst de inschrijving voor een (bepaalde versie van een) opleiding wordt gesloten, kan dit gevolgen hebben voor de periode van je recht op begeleiding, toetsingsmogelijkheden en huiswerkcorrectie. Ga zal je hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Het opleidingsmanagement van Ga houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

5.4 Bij het overstappen van leerbedrijf wordt een bedrag van €125,- gerekend welke voor rekening is van het nieuwe leerbedrijf.

5.5 Bij het overstappen van variant wordt €75,- administratiekosten gerekend welke van rekening zijn voor de betalende consument. Tevens wordt voor het overstappen naar een langer durende variant, het verschil in lesgeld gerekend. Voor het overstappen naar een korter durende variant geldt geen restitutie van het verschil in lesgeld.

6 Uitvoering van het onderwijs

6.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent doet Ga er alles aan om voor gelijkwaardige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Ga je hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De klassikale bijeenkomst zal dan opnieuw worden ingepland. Incidentele uitval van een docent of klassikale bijeenkomst geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden.

6.2 Deelname aan klassikale bijeenkomsten wordt verplicht gesteld. Het rooster geeft je hier meer informatie over. Daarnaast verwacht de Ga dat de leerling op tijd, dus voor het begin van de opleidingsactiviteit, op de locatie aanwezig is.

6.3 Ga maakt het rooster en de locaties op tijd bekend en brengt leerlingen via mail op de hoogte.

7 Wederzijdse inspanningsverplichting

7.1 De school organiseert het onderwijs en de examinering daarvan op zo’n manier dat de leerling de opleiding redelijkerwijs binnen de gestelde termijn met succes kan afronden. Te weten voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die onder 2 op de onderwijsovereenkomst staat. In uitzonderlijke gevallen kan er een alternatieve termijn voor de opleiding worden vastgesteld. Hiervoor wordt een nieuwe onderwijsovereenkomst met de nieuw verwachte einddatum met de leerling afgesproken.

7.2 De leerling spant zich zo goed mogelijk in om de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden. Dat is voor of uiterlijk op de verwachte einddatum die onder 2 op de onderwijsovereenkomst staat. In het bijzonder is de leerling verplicht daadwerkelijk aan opleidingsactiviteiten deel te nemen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet verwacht kan worden.

8 Passend onderwijs

8.1 Indien van toepassing worden voor individuele leerlingen aanvullende afspraken gemaakt over extra begeleiding in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Afspraken worden in principe voor aanvang van de opleiding gemaakt, maar kunnen ook tijdens de looptijd van de onderwijsovereenkomst worden gemaakt of worden aangepast. Deze afspraken worden vastgelegd in een addendum. Deze maakt onlosmakelijk deel uit van de onderwijsovereenkomst.

8.2 De leerling levert de Ga de benodigde informatie over de (mogelijke) extra ondersteuningsbehoefte zodat de Ga deze ondersteuning kan bieden. Als tijdens de opleiding blijkt dat de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, kan de Ga zelf vaststellen hieraan alsnog tegemoet te komen.

9 Tussentijds pauzeren 

9.1 Bij ziekte/zwangerschapsverlof of beëindiging praktijkovereenkomst (overstappen) is het mogelijk om de opleiding éénmalig maximaal 3 maanden kosteloos te pauzeren. Hiermee vervallen de rechten op kosteloze verlenging. Na het hervatten van de opleiding is verlenging mogelijk tegen kosten van €166,00 per maand. Deze betaalde verlenging dient direct aan te sluiten aan het lopende opleidingstraject. Voorbeeld: Indien het lesgeld van de totale opleiding bij inschrijving €2495,- voor 15 maanden was, dan is het lesgeld omgerekend (minus aanmeldkosten) per maand €166,00.

10 Tussentijdse beëindiging

10.1 Bij Ga schrijf je je in voor het volledige programma van de opleiding. Tussentijdse opzegging van de opleiding is te allen tijde mogelijk. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Indien je je elektronisch hebt ingeschreven, is het ook toegestaan de overeenkomst per e-mail op te zeggen.

10.2 In geval van tussentijdse beëindiging van de opleiding wordt het lesgeld niet gerestitueerd, ongeacht of je al dan niet aan de lessen hebt deelgenomen of zult deelnemen.

10.3 Indien je de opleiding tussentijds opzegt, vervalt het recht op het afronden van de opleiding en het verkrijgen van het diploma of certificaat. Bij de vaststelling van de verzenddatum wordt de datum poststempel als verzenddatum aangemerkt. Indien je per e-mail opzegt, geldt de verzenddatum van de e-mail.

10.4 De tussentijdse opzegging is pas officieel als je van Ga een bevestiging hebt ontvangen.

10.5 Bij het overlijden van de leerling eindigt de overeenkomst onmiddellijk en vervalt de resterende betalingsverplichting.

10.6 Mocht onverhoopt de Ga haar onderwijs moeten beëindigen alvorens de leerling de opleiding heeft kunnen afronden dan zal de Ga alles wat in haar macht ligt doen om te zorgen dat de leerling aan een andere opleidingsinstelling de opleiding positief kan afronden. Leerlingen worden via de mail geïnformeerd. Mocht er behoefte zijn en ruimte zijn voor een persoonlijk gesprek dan kan dit via de mail worden aangevraagd.

 

11 Lesmateriaal & inloggegevens

11.1 Ga verstrekt het lesmateriaal voor de opleidingen. Het eigendomsrecht van het lesmateriaal blijft bij de Ga. Na het afronden van de opleiding dien je het door jouw in bruikleen genomen lesmateriaal te retourneren. Het lesmateriaal mag alleen gebruikt worden voor jouw persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteursrecht en het intellectueel eigendomsrecht van het studiemateriaal berusten bij Ga (voor zover van toepassing).

11.2 Persoonlijke inloggegevens mogen niet aan derden worden verstrekt.

12 Exameninformatie

12.1 Indien er bij de opleiding sprake is van examens, word je hier tijdig over geïnformeerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor de aanmelding. De examendata voor de Ga-examens worden door Ga vastgesteld.

13 Leerlingservicedesk

13.1 Mocht je een opmerking hebben over de geboden service, dan kan je contact opnemen met Ga via de telefoon of e-mail. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de opleiding is de leerlingservicedesk telefonisch en per e-mail bereikbaar. Deze vragen of klachten worden door Ga binnen veertien werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Vragen of klachten die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Ga per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een antwoord kunt verwachten. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van Ga.

14 Annuleren

14.1 Indien het onderwijs op uitdrukkelijk verzoek van de leerling 14 dagen of minder voorafgaand aan de start van de opleiding wordt aangegaan door middel van een aanmelding, vervalt het recht op herroeping. Indien de leerling binnen deze 14 dagen annuleert, zijn annuleringskosten verschuldigd conform artikel 14.2.

14.2 De student is annuleringskosten verschuldigd in geval van elke andere annulering dan annulering conform artikel 2.3. De annuleringskosten bestaan onder andere uit de reeds door Ga gemaakte loonkosten, locatiekosten, kosten van lesmaterialen en vergoeding onkosten welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Hierbij is tevens rekening gehouden met de mogelijkheid in hoeverre een door de annulering vrijgekomen plek in te vullen is, inclusief de daarbij behorende kosten. Dit is 2 weken of meer na de start in ieder geval niet meer mogelijk.

a. Indien de leerling annuleert 8 weken of meer vóór de start van de opleiding, is de leerling kosten van de aanmeldprocedure van € 175,- verschuldigd.

b. Indien de leerling annuleert tussen 8 weken en 4 weken vòòr de start van de opleiding, is de leerling de kosten van de aanmeldprocedure van €175,- en 10% van het lesgeld verschuldigd.

c. Indien de leerling annuleert minder dan 4 weken vòòr de start van de opleiding, maar wel vòòr de start van de opleiding, is de leerling de kosten van de aanmeldprocedure van €175,- en 25% van het lesgeld verschuldigd.

d. Indien de leerling annuleert na de start van de opleiding, maar niet meer dan 2 weken na de start van de opleiding, is de leerling de kosten van de aanmeldprocedure van €175,- en 40% van het lesgeld verschuldigd.

e. Indien de leerling annuleert 2 weken of meer na de start van de opleiding, is de student de kosten van de aanmeldprocedure van €175,- en 100% van het lesgeld verschuldigd.

14.3 De Ga behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen voor een opleiding deze te annuleren. In dit geval ontvang je een restitutie op het lesgeld.

15 Schorsing

15.1 Het bestuur van Ga behoudt zich het recht voor leerlingen in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt voor leerlingen die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persona.

16 Privacy & Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

16.1 De door jou verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden verwerkt in de (consumenten)administratie. Deze gegevens worden intern verwerkt en gebruikt voor een verantwoord consumentenbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering, zoals het kunnen inschrijven van consumenten, het toesturen van opleidingsmateriaal en het toesturen van informatie over onze opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Ga zal je gegevens alleen gebruiken om je te blijven informeren over de opleidingen van de Ga of daaraan gerelateerde informatie.

16.2 Ga kan om de volgende redenen gegevens aan derden verstrekken:

a. Voor het koppelen van leerlingen aan leerbedrijven

b. Aan personen die direct betrokken zijn bij de begeleiding van consumenten, zoals coaches of docenten.

c. Indien dit wettelijk verplicht is.

16.3 Indien je bezwaar hebt tegen bovengenoemd gebruik van je gegevens, dan kan je dit schriftelijk of via e-mail aan Ga laten weten.

16.4 Consumenten beschikken over het recht van toegang tot en wijziging van hun persoonlijke gegevens (recht van inzage). Tevens beschikken consumenten over het recht om vergeten te worden.

16.5 Ga gebruikt cookies om bezoekgegevens bij te houden. Dit doet Ga om de inrichting van onze site (de digitale leeromgeving) te optimaliseren en het gebruiksgemak te vergroten, zoals bijvoorbeeld bij het inloggen. Het accepteren van cookies kan in de browser uitgeschakeld worden. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Geaccepteerde cookies zullen onbeperkt op je computer opgeslagen blijven.

16.6 Ga verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden.

17 Vertrouwelijkheid

17.1  Alle informatie van of over het leerbedrijf of de leerling die Ga verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de leerling of het leerbedrijf dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

18 Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

18.1 Op de onderwijsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

18.2 Voor zover Ga toerekenbaar tekortschiet en je daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Ga beperkt tot vergoeding van maximaal het door de consument betaalde lesgeld. De aansprakelijkheid voor letselschade, dood of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

19 Wijziging voorwaarden

19.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kunnen de algemene voorwaarden door Ga worden gewijzigd. Ga zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum publiceren op de website van Ga.